วิสัยทัศน์ (VISION)

  เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ (VALUE)

 • เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิผล
 • กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริโภคตามหลักธรรมาภิบาล
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าด้วยการวิจัยและพัฒนา เพิ่มผลิตภาพ และบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 • พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กรชั้นนำ
 • ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต
 • บทบาทหน้าที่

                      สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายกำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพ รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้บริโภค โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  ส่วนราชการภายใน

  สำนักงานแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

  เป็นธรรม โปร่งใส พร้อมให้บริการ